ก.ล.ต.ไม่ให้ ภาศุกร์ ปฏิบัติหน้าที่ เป็นบุคลากร ในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 10 ปี

         ก.ล.ต.ไม่ให้อดีตผู้แนะนำการลงทุน นางสาวนภาศุกร์ มะละคำ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เข้ามาทำงาน เป็นบุคลากร กิจตลาดทุน 10 ปี ฐานยักยอกเงินลูกค้าแบงก์รวมมูลค่า 74.8 ล้านบาท มีผลตั้งแต่ 20 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป

         ในวันนี้  20 พ.ค. 63 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ลงโทษอดีตผู้แนะนำการลงทุนราย นางสาวนภาศุกร์ มะละคำ ขณะกระทำผิดสังกัดธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด  ไม่ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ เป็นบุคลากร ในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 10 ปี กรณีที่กระทำมิชอบต่อทรัพย์สินโดยยักยอกเงินของลูกค้าจำนวนหลายราย รวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 74.8 ล้านบาทเลยทีเดียว

         โดยสำนักงาน ก.ล.ต.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ลงทุน 9 ราย และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 – 13 พฤศจิกายน 2561 นางสาวนภาศุกร์ มะละคำ ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ สังกัดธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด  ได้กระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน

          โดยได้ทำการยักยอกเงินที่ผู้ลงทุนประสงค์จะซื้อกองทุนด้วยการจัดทำเอกสารอันเป็นเท็จมอบแก่ผู้ลงทุน เพื่อหลอกว่าได้บันทึกรายการซื้อกองทุนตามความประสงค์แล้ว แต่นางสาวนภาศุกร์ ไม่ได้นำเงินที่ได้ไปซื้อกองทุนตามความประสงค์ของผู้ลงทุนจริง จนเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนได้รับความเสียหายจำนวนมาก รวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 74.8 ล้านบาท

          ก.ล.ต. ได้่พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวนภาศุกร์ ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน มีระดับโทษถึงขั้นเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน แต่เนื่องจากการได้รับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ของ นางสาวนภาศุกร์ ได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ก.ล.ต. จึงลงโทษนางสาวนภาศุกร์ ไม่ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นี้ เป็นต้นไป

         นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้ทราบว่าผู้ลงทุนได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีอาญากับ นางสาวนภาศุกร์ ด้วย ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้องอยู่ในขุ้นตอนของศาลต่อไป

          อย่างไรก็ตามต้องขอย้ำให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนและตรวจสอบความมีอยู่จริงของผลิตภัณฑ์ที่จะลงทุนทุกครั้ง และควรหมั่นตรวจสอบเอกสารการยืนยันการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นประจำ ซึ่งต้องเป็นเอกสารของบริษัทจัดการลงทุนหรือธนาคารที่สนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนเท่านั้น หากมีข้อสงสัยควรติดต่อฝ่ายปฏิบัติการด้านหน่วยลงทุนโดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียหายต่อตนเอง